REGLAMENT DE LES SORTIDES


Art. 1.– Per accedir als trofeus de final de temporada serà necessari ésser soci.
Art. 2.– En totes les excursions serà obligatori portar el mallot del club (vermell) i el casc protector, en cas contrari no obtindran els punts.
Art. 3.– L’hora de sortida de les excursions serà l’establar-te en el llibret i les fulles de sortides, donant
un marge d’espera de 5 minuts.
Art. 4.– Hi haurà un capità en cada sortida que serà responsable de fer acomplir el reglament.
Art. 5.– Totes les excursions i activitats del club puntuaran un màxim de 8 punts per setmana.
Art. 6.– Els punts aniran repartits de la següent manera:
2 punts de sortida. 2 punts a l’esmorzar.
2 punts a l’arribada. 2 punts per portar el mallot.
LA SORTIDA ES DONARÀ PER ACABADA QUAN S’ARRIBI A CALDES
I A CRITERI DEL CAPITÀ.
Art. 7.– La persona que faci un servei al club o hagi de canviar de sortida obtindrà els punts de la seva sortida habitual.
LA JUNTA ES RESERVA EL DRET DE VARIAR EL REPARTIMENT DE PUNTS EN FUNCIÓ DE LA VÀLUA DE LA COL·LABORACIÓ DE CASOS PARTICULARS
Art. 8.– El campionat constarà de les següents sortides:
CA – CARRETERA – CICLOTURISTE dissabtes i diumenges
CB – CARRETERA – LLARGA dissabtes i diumenges
CC – CARRETERA – CURTA dissabtes i diumenges
MA – MUNTANYA – LLARGA dissabtes i diumenges
MB – MUNTANYA – CURTA només diumenges
MC – MUNTANYA – CURTA només diumenges
Les sortides conjuntes es faran tan sols en diumenge.
Art. 9.– La suma dels punts donarà la classificació al final de temporada.
Si hi hagués un empat a punts, quedarà al davant el ciclista que tingui més sortides dins
d’aquesta classificació.
En cas de persistir l’empat, es classificarà al davant el que tingui més kms. i si encara
persisteix l’empat, se ́ls lliurarà el mateix trofeu.
Les sortides conjuntes i les diades de participació, aniran puntuades al final de temporada en la categoria que cada ciclista tingui més punts.
Els punts obtinguts per cada ciclista, ja sigui per muntanya o per carretera aniran sumats
a la categoria on hi tingui més punts. .
Art. 10.– Si en una sortida caigués algun ciclista, i per aquesta causa, no pogués anar a les següents, se li contaran els punts i kms. de totes les sortides mentre estigui de baixa per practicar el ciclisme. serà obligatori portar un justificant del metge.
Art. 11.– En cas de mal temps a l’hora de la sortida, es suspendran les excursions, puntuaran amb punts
i kms. tots els ciclistes que es presentin amb mallot.
Art. 12.– El mes d’agost es consideren vacances d’estiu, per tant no hi hauran sortides del llibret.

Art. 13.– Hi ha un apartat de seguidors i col·laboradors on hi puntuaran aquells socis que segueixen les excursions en auto, moto o participant en l’organització d’alguna activitat del club.
Art. 14.– Per optar al trofeu de final de temporada, serà necessari obtenir la meitat dels punts pels ciclistes, i la quarta part pels seguidors del total de punts de la temporada.
Art. 15 – Els que estiguin entre els vuit primers obtindran trofeu.
Art. 16.– Tots els assistents a alguna assemblea que organitzi el club obtindran 6 punts. Vàlids per a la classificació de les sortides conjuntes. Si aquesta assemblea es celebrés un cop acabada la temporada, els punts anirien a les sortides de l’any següent.
Art. 17.– Les reclamacions dels socis seran admeses tan sols el mes següent a la data de l’assumpte a tractar. Les reclamacions s’hauran de presentar per escrit.
Art. 18.– Tots els casos no previstos en aquest reglament seran resolts per la Junta Directiva una vegada posat en el seu coneixement en reunió setmanal.
Art. 19.– El comitè d’apel·lacions estarà format per tres socis, designats per la Junta Directiva. La seva missió serà la d’estudiar i resoldre tots els problemes que surtin entre els socis i la Junta Directiva en la interpretació del present reglament.